What Are The Consequences of Illiteracy & Lack of Education?

Precisely one year ago I wrote an article about education, a topic close to my heart, that I would like to share with my global network on social media.
 
This is dedicated especially to those who know how to read, who enjoy reading or who would like to improve their reading skills. Reading is actually a skill that too many people in the world lack either completely due to illiteracy, or through various forms of dyslexia.
 
According to Unesco, at least 750 million people (more than half of them are women) worldwide are illiterate. Furthermore, it is estimated that an average of 20% of world population have some form of dyslexia. It is not tied to family origin: the King of Sweden Carl Gustaf and his eldest daughter, Crown Princess Victoria, are both dyslexic.
 
Dyslexia is of course no reason to stop reading or writing. It may just make reading and writing a bit more challenging or time-consuming.
 
Thus, this article is also dedicated to those who enjoy learning, in general, including learning foreign languages (I have been learning nine different languages beside my mother tongue Finnish, some of which I speak fluently, others less), learning about different cultures, learning about history, learning through traveling, and of course learning through life experiences. Dyslexics included.
 
It is an article about the possible consequences of when education is not being valued in a country, and about how dangerous it is when the wrong people get to run a country. In this case these were communists, but in the contemporary world a democracy can be torn down by any elitistic group of people who fail to understand the importance and the true meaning of DEMOCRACY.
Anne-Maria Yritys. MBA & Vocational Teacher. 27.8.2018.
Link to article:
 
====================================
 
Tasan vuosi sitten kirjoitin artikkelin koulutuksesta, aihe joka on lähellä sydäntäni. Haluaisin jakaa tämän kirjoituksen globaalille verkostolleni sosiaalisessa mediassa.
 
Artikkeli on omistettu etenkin ihmisille jotka osaavat lukea, jotka pitävät lukemisesta tai jotka haluavat parantaa lukutaitoaan. Lukeminen on valitettavasti taito joka puuttuu liian monelta ihmiseltä maailmassa: joko he ovat täysin lukutaidottomia, tai sitten heillä on jonkinasteinen lukihäiriö.
 
Unescon mukaan ainakin 750 miljoonaa ihmistä (yli puolet heistä on naisia) maailmassa on lukutaidottomia. Lisäksi noin 20% maailman väestöstä kärsii jonkinasteisesta lukihäiriöstä. Lukihäiriöllä ei ole mitään tekemistä sosiaalisen statuksen kanssa, eikä sitä tarvitse hävetä. Esimerkiksi Ruotsin kuningas Carl Gustaf ja hänen vanhin tyttärensä, kruununprinsessa Victoria, kärsivät molemmat lukihäiriöstä.
 
Lukihäiriö ei tietenkään ole syy lopettaa lukemista tai kirjoittamista. Se saattaa vain hankaloittaa tai hidastaa lukemista ja kirjoittamista.
 
Siten tämä artikkeli on myös omistettu niille, jotka ylipäätään pitävät oppimisesta, ml. vieraiden kielten oppimisesta (olen itse opiskellut yhdeksää vierasta kieltä äidinkieleni suomen lisäksi, joista osaa puhun melko sujuvasti, toisia vähemmän sujuvasti), vieraiden kulttuurien oppimista, historian oppimista, oppimista matkustamisen kautta ja tietenkin oppimista elämänkokemusten kautta. Mukaan lukien lukihäiriöiset.
 
Artikkeli kertoo mahdollisista seurauksista kun maassa ei arvosteta koulutusta, ja kuinka vaarallista voi olla kun väärät ihmiset päästetään valtaan ja johtamaan maata. Tässä historiallisessa esimerkissä kyseessä olivat kommunistit, mutta nykymaailmassa demokratian vaaraksi ovat kaikenlaiset elitistiset ryhmittymät jotka eivät ymmärrä DEMOKRATIAN tärkeyttä tai DEMOKRATIAN todellista merkitystä.
 
Anne-Maria Yritys. MBA & AmO. 27.8.2018.
Linkki artikkeliin:
================================================================
För exakt ett år sedan skrev jag en artikel om utbildning, en fråga som jag ställer stor vikt på. Jag skulle vilja dela denna artikel med mitt globala nätverk via sociala medier.
 
Artikeln är tillägnad speciellt för människor som kan läsa, som tycker om att läsa eller som vill förbättra sin läsförmåga. Läsning är tyvärr en kunskap som alltför många människor i världen saknar: antingen är de analfabeta eller så lider de av någon sorts dyslexi.
Enligt Unesco är minst 750 miljoner människor (över hälften av dem är kvinnor) i världen analfabeter. Dessutom lider cirka 20% av världens befolkning av någon slags dyslexi. Dyslexi har ingenting med social status att göra och det är ingenting att skämmas för. Till exempel Sveriges kung Carl Gustaf och hans äldsta dotter, kronprincessan Victoria, har bägge två dyslexi.
Dyslexi är naturligtvis ingen orsak att sluta läsa eller skriva. Det kan bara komplicera eller sakta ner läsning och skrivning.  
Denna artikel är också tillägnad åt dem som överhuvudtaget tycker om att lära sig nya saker, bl.a. främdspråk, (Personligen har jag lärt mig nio olika språk vid sidan om mitt modersmål finska. En del av dessa språk behärskar jag flytande, andra mindre flytande), lära sig om andra kulturer, historia, lära sig genom resor och förstås lära sig genom livserfarenheter. Inklusive dyslektiker. 
 
Artikeln handlar om möjliga konsekvenser i ett land där utbildning inte uppskattas, och hur farligt det kan vara när fel människor får makt och leder ett land. I detta historiska exempel handlade det om kommunister, men i nuvarande världen blir demokratin hotad av flera slags elitistiska grupperingar som inte förstår vikten eller den verkliga betydelsen av DEMOKRATI.
 
Anne-Maria Yritys. MBA & Yrkeslärare. 27.8.2018.
Länken till artikeln:
Advertisement

Thoughts About Democracy, Education & Innovation

WEF video: The World Innovation Index 2017

Since the current government in Finland cut 600 M€ from education (175 M€ in 2019), can we expect that Finland will soon fall out from the top 10 category as well?
 
Pisa studies about school performance already indicate that many students have problems with basic learning skills, such as reading.
 
Teacher unemployment is skyrocketing and due to huge cuts within research and development, Finland is losing many of its bright minds who move to other countries.
 
Instead, the current right-wing, capitalistic and miserable government aims at building a labor market in this country where people are forced to work for free. Highly-educated Finns are unemployed simply because the current system allows it. Businesses and organizations want free labor. Our current government is probably the lousiest throughout history.
 
Since Finns are not willing to work for free, the government is investing in attracting uneducated people from abroad to do the same jobs for a lousy salary.
 
Government and media (propaganda) suggests that unemployment is below 7%. Makes one wonder where and how they have managed to scratch together these kinds of statistics. Crafting all kinds of statistics is an easy thing to do, but one has to be able to read and to interpret them critically.
 
It is not enough that markets and people are being analyzed just based on data and statistics, especially if data and statistics give people biased or even false information.
 
On the other hand, people must have enough knowledge and understanding to interpret data and statistics. That is of course impossible if the population of a country is illiterate. Illiteracy is thus a big threat to democracy.
 
Does the current government of Finland want to continue tearing down democracy? At the very moment, our so called democracy is already debatable, since a mere 200 representatives and a right-wing government make downright stupid decisions without asking the whole population what the citizens want or need.
 
Finland´s ostensible democracy needs an update. At least Finnish citizens should be reminded of what western democracy signifies and what kinds of rights western democracy has to guarantee for its citizens. Look at Switzerland, a country where not a single important decision is being made without referendum.
 
Anne-Maria Yritys, MBA and Vocational Teacher. 25.8.2018
 
=====================================
 
Och samma på svenska:
 
Kommer Finland att kunna behålla sin plats inom top 10 efter de massiva nedskärningar inom utbildningen (600 M €/175 M € år 2019) som vår nuvarande regering är ansvarig för?
 
De senaste Pisa-studierna visar redan tecken på att många elever och utbildande har problem med grundkunskaper, inklusive läsning.
 
Allt för många lärare i Finland måste gå och stämpla för att regeringen har skurit ned på forskning och utveckling så dessa människor flyttar utomlands där deras kunskaper är uppskattade inom arbets- och näringslivet.
 
Istället för att satsa på den arbetskraft som redan finns i landet verkar den nuvarande, urusla regeringen satsa på att ändra på den nuvarande arbetsmarknaden så att folk är tvungna att jobba gratis. Högt utbildade finnar går arbetslösa bara för att det nuvarande systemet tillåter det. Det har blivit en vana att firmor och organisationer förväntar sig att få gratis arbetskraft. Vår nuvarande regering i Finland är nog den sämsta vi har haft i hela landets historia.
 
Eftersom finnar inte vill arbeta gratis vill regeringen attrahera billig arbetskraft från utomlands för att jobba med dåliga löner.
 
Regeringens och mediernas (propaganda) information påstår att arbetslösheten ligger under 7%. Man måste ju verkligen undra var och hur i helvete de har lyckats få ihop sådana statistiker.
 
Det är ju så enkelt att få ihop en massa statistiker, men man måste också kunna läsa och tolka dessa kritiskt.
 
Det räcker inte att marknader och människor blir analyserade endast på en massa data och statistiker, speciellt om data och statistiker ger människor förskönad eller t.o.m. förvrängd information.
 
Å andra sidan bör människor ha tillräckligt med kunskaper och förståelse för att kunna tolka data och statistiker. Det lyckas tyvärr inte om invånarna består av analfabeter. Analfabetism är därför en stor risk för demokratin.
 
Vill Finlands nuvarande regering smula ner Finlands demokrati ännu mer? Demokratin är ju redan nu osäker när endast 200 riksdagsledamöter och en högerregering fattar dumma beslut utan att fråga hela befolkningen vad de vill eller behöver.
 
Finlands så kallade demokrati behöver en uppdatering. Åtminstone vore det bra att påminna finländare om vad demokrati betyder och vad för slags rättigheter demokratin bör garantera medborgarna. Se på Schweiz, där inte ett enda viktiga beslut fattas utan en direkt folkomröstning.
 
Anne-Maria Yritys, MBA och Yrkeslärare. 25.8.2018
 
====================================
 
Sama suomeksi:
 
Saa nähdä, pystyykö Suomi pitämään paikkansa maailman top 10 innovatiivisimpina maina sen jälkeen kun nykyhallitus päätti leikata koulutussektorilta massiiviset 600 M€, joista 175 m€ vuonna 2019.
 
Viimeisimpien Pisa-tutkimusten mukaan monilla koululaisilla ja opiskelijoilla Suomessa on jo ongelmia perustietojen hallinnassa, kuten lukemisessa.
 
Aivan liian moni suomalainen opettaja, lehtori ja professori joutuu hakemaan työttömyyskorvauksia hallituksen leikattua tutkimuksesta ja kehityksestä elleivät he sitten ole jo muuttaneet töiden perässä maihin, joissa oppilaitokset ja yliopistot ottavat heidät avosylin vastaan (suomalainen koulutus on ainakin tähän asti ollut ulkomailla erittäin arvostettua, toisin kuin kotimaassamme!).
 
Sen sijaan että surkea, kapitalistinen ja lyhytnäköinen nykyhallituksemme ymmärtää sijoittaa maassa jo olevaan työvoimaan, pyritään Suomesta luomaan halpatyövoiman maa pakottaen ihmiset työskentelemään ilmaiseksi. Korkeasti koulutetut suomalaiset ovat työttömiä vain koska nykyjärjestelmä sen sallii erilaisten tukien ja avustusten muodossa, joista näyttää tulleen jo normaalitila Suomessa. Suomen nykyinen hallitus taitaa olla maan kautta historian SURKEIN.
 
Koska suomalaiset eivät ymmärrettävistä syistä halua työskennellä palkatta, yrittää hallitus seuraavaksi investoida halpatyövoiman houkuttelemiseksi ulkomailta. Korvataan suomalaiset osaajat vaikkapa luku- ja kirjoitustaidottomilla. Mitä tyhmempi väestö, sen parempi nykyhallituksen mielestä, kunhan saadaan edullista työvoimaa.
 
Hallituksen ja Suomen medioiden informaatio-(propaganda) koneisto väittää työttömyyden laskeneen alle 7%:in. Kiinnostaisi tietää, miten ihmeessä he ovat onnistuneet luomaan kyseisen tilaston. Kaikenlaisia tilastoja kun on helppo luoda, mutta niitä täytyy myös osata lukea ja tulkita kriittisesti.
 
Ei riitä, että markkinoita ja ihmisiä analysoidaan pelkän datan ja tilastojen pohjalta, varsinkaan jos data ja tilastot antavat ihmisille kaunisteltua tai jopa vääristeltyä tietoa.
 
Toisekseen, ihmisillä täytyy olla riittävästi osaamista ja ymmärrystä tulkita dataa ja tilastoja. Sehän ei tietenkään onnistu mikäli väestö on luku- ja kirjoitustaidotonta. Väestön luku- ja kirjoitustaidottomuus on näin ollen suuri riski demokratialle.
 
Haluaako Suomen nykyhallitus murentaa Suomen demokratiaa entisestään? Eihän täällä toteudu demokratia tälläkään hetkellä, kun 200 kansanedustajaa ja oikeistohallitus tekevät typeriä päätöksiään kysymättä koko kansalta mitä kansa haluaa tai tarvitsee.
 
Suomen näennäinen demokratia kaipaa päivitystä. Ainakin suomen kansalaisia olisi hyvä muistuttaa siitä, mitä länsimainen demokratia tarkoittaa ja millaisia oikeuksia demokratian pitää kansalaisilleen taata. Mallia voi ottaa Sveitsistä, missä yhtään tärkeää päätöstä ei tehdä ilman suoraa kansanäänestystä.
 
Anne-Maria Yritys. MBA ja AmO. 25.8.2018.